СИНДИКАТ ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Ние ја движиме Македонија

Нашиот Синдикат

Синдикатите членки на СТВ се посветени на подобрувањето на животниот стандард на нашите членови и нивните семејства. Ние континуирано работиме на заштитата и подобрувањето на условите за работа на нашите членови барајки еднакви можности за сите и заштитувајки го достоинството на работникот. Нашите членови им овозможуваат на авионите да летаат, на возовите и автобусите да возат по патиштата, на писмата да стигнат до вашите блиски. Ние сме 4000 здружени транспортни работници - Ние ја движиме Македонија.

На седницата одржана на 22.12.2010 год Собранието на СТВ со петгодишен мандат ги избра следните органи:

  Претседател              Потпретседател         Потпретседател         Генерален Секретар
Љубе Стојковски             Jakup Imeri              Стојан Попов                Горан Весков


                                

Секција на жени

На 08. 03. 2011 год. во Скопје е формирана секцијата на жени при Синдикатот за транспорт и врски. Секцијата делува како автономна интересна група во рамките на синдикатот и ја промовира родовата еднаквост и парвата на жените во транспортниот сектор на Р. Македонија.
На основачкото собрание се избрани членовите на претседателството на секцијата и тоа:
Претседател Милка Стојановска , Потпретседател Славица Давчева, Секретар Славица Костадинова и членките Ленче Ѓуриќ, Виолета Трпевска, Макфире Шакири и Фанија Илиеска.

Нашите членки

Синдикатот за транспорт и врски е гранков синдикат во составот на Конфедерацијата на Слободни Синдикати на Р.Македонија. Синдикатот за транспорт и врски го сочинуваат синдикални организации од патниот, воздушниот, и железничкиот транспортен сектор на Р.Македонија.

СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СТВ

С.О. НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА ВОЗАЧИ ПРИ ЈСП СКОПЈЕ

Претседател: Африм Муча

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈАПАТ - Скопје

Претседател: Попов Стојан
Тел/факс: 2 561 209
e-mail: avtopat@yahoo.com

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПРУГИ НА ЈП МЖ ИНФРАСТРУКТУРА

Претседател: Славе Наумовски
Тел/факс:
e-mail: snaumovskizop@gmail.com

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ПОДРУЖНИЦА ЗА ВЛЕЧА НА ВОЗОВИ

Претседател: Христофор Франовски
Тел/факс:

Синдикална организација на Железничарите при Македонски Железници- Транспорт АД-Скопје

Претседател: Зоран Дионисијев
Тел/факс:

С.О. Независен синдикат на ЈСП Скопје

Претседател: Ристо Апостоловски
Тел/факс:

С.О. Синдикат на Ремонт на Пруги

Претседател: Борче Ѓошевски
Тел/факс:

С.О. Синдикат на приватни превозници - Скопје

Претседател: Jakup Imeri
Тел/факс:

С.О. Синдикат на Авто такси превозници на град Скопје

Претседател: Марјан Спасовски
Тел/факс:

С.О. Самостоен аеродормски Синдикат на Аеродром “АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ“ - Скопје

Претседател: Стево Тодоровски
Тел/факс:

С.О. Самостоен аеродормски Синдикат на Аеродром “СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ - Охрид

Претседател: Љупчо Томовски
Тел/факс: